Μια εικόνα, δέκα εκατομμύρια κραυγές: Η Ελλάδα δακρύζει!Μια εικόνα, δέκα εκατομμύρια κραυγές: Η Ελλάδα δακρύζει!
A picture, ten million cries: Greece weeping!
Ein Bild, 10 Millionen Schreie: Griechenland weinen!
Un quadro, dieci milioni di grida: Grecia pianto!
Una imagen, diez millones de gritos: Grecia llorando!